Makapag-aral ay karapatan mo! Halina't mag-enroll sa paaralang MaHuSay na tutupad sa mga pangarap mo!

For REGULAR LEARNERS ONLY, Please follow this link: https://bit.ly/MHS_ENROLLMENT_SY2022-2023 (Note: Link will accept responses on July 25, 2022 at 8:00 AM and closes on August 12, 2022 11:59 PM )

Basahin at unawain nang mabuti ang ating post para magabayan po kayo sa proseso ng pag-enroll.